Keramzito klojimas

Objekto paruošimas

Prieš pristatant keramzitą turi būti atlikti būtini žemės kasimo ir (arba) išlyginimo ar užpildymo darbai. Jeigu objekte kasimo darbai nėra atliekami, reikia pašalinti kelmus, šaknis ir pan. Durpynuose šaknų pašalinimo darbus reikia labai gerai apgalvoti, nes pašalinus šaknis durpyne, judėjimas jame bus labai sudėtingas.

Žiemą prieš klojant keramzito sluoksnį būtina pašalinti sniegą ir ledą. Keramzitas neturi būti klojamas ant įšalusio podirvio, nebent projekte konkrečiai numatyta pasinaudoti įšalusio podirvio laikomąja galia atliekant darbus ant minkštos žemės. Filtro struktūra klojama su perdanga pagal galiojančias instrukcijas (perdanga paprastai ≥0,5 m).

Lengvo užpildo klojimas su sankasomis besiribojančiuose ar grioviuose esančiuose vandens telkiniuose nėra rekomenduojamas. Keramzito užpildo negalima kloti vandenyje, kuris nėra apkastas sankasomis. Jei vandens gylis viršija maždaug pusę keramzito sluoksnio storio, keramzitas lieka plūduriuoti vandens paviršiuje. Jei keramzito sluoksnyje vandens lygis yra per aukštas, konstrukcija gali atrodyti laikanti, nors realiai jos laikomoji galia yra labai maža.

Kergkruusa paigaldamine Joonis 1

 

Keramzito sluoksnio storis

Keramzito sluoksnio klojimas ant kelių ar gatvių sankasų pavaizduotas paveikslėlyje žemiau. Nuotraukoje parodyta atraminių sankasų ir lengvojo užpildo įrengimo tvarka bei didžiausi šlaitai. Jei keramzito nuolydis mažesnis, sankasas galima įrengti be užpildo medžiagos atraminių pylimų ir vadovaujantis projektu. Prieš klojant ir išlyginant keramzitą reikia įrengti atramines sankasas ir po keramzitu pakloti filtravimo struktūrą.

Ant keramzito sluoksnio statomo antstato storis turi atitikti projektą. Viršutiniai sluoksniai negali būti plonesni nei suplanuota, nes bus sunku pasiekti numatytą laikomąją galią, tačiau ir viršutinis sluoksnis negali būti storesnis nei planuota. Iš tiesų storesnis viršutinis sluoksnis reiškia tai, kad lengvojo užpildo sluoksnis yra plonesnis už planuotąjį, ir lengvasis užpildas yra suformuotas nesilaikant projekto. Keramzito sluoksnis paskleidžiamas vikšriniu ekskavatoriumi arba buldozeriu.

Kergkruusakihi paksus

 

Sutankinimas

Keramzitas sutankinamas tiesiai jo sluoksnio arba kito, skaldos, sluoksnio paviršiuje, naudojant vikšrinį ekskavatorių, vibracinę plokštę ar volą. Tankinimo efektyvumas priklauso nuo pravažiavimų skaičiaus, o tankinimo metodo pasirinkimas yra labai svarbus norint padaryti kokybišką užpildo konstrukciją.

Tankinant keramzitą visada rekomenduojama naudoti vikšrinę mašiną, kurios vikšrinis slėgis neviršija 50 kPa. Jei tankinamas plotas nėra didelis arba keramzito sluoksnio tankinimo darbai atliekami, pvz., šalia esamų konstrukcijų, rekomenduojama tankinant naudoti kuo didesnį pagrindą turinčią vibroplokštę.

Tankinant turi būti naudojamas kuo didesnis energijos kiekis (suspaudimo galia), kad nesutrūkinėtų granulės; taip pat reikia vengti granulių sutrūkinėjimo dinaminio tankinimo metu.

Pageidautina keramzito sluoksnį tankinti ne didesniu kaip 60 cm storio sluoksniu. Pradinis medžiagos tankinimas atliekamas vikšriniu ekskavatoriumi važiuojant tiesiai ant keramzito sluoksnio. Pradinio tankinimo metu kiekvienam sluoksniui atliekami mažiausiai 6 važiavimai (gali skirtis, atsižvelgiant į naudojamos technikos darbinį svorį).

Darbo eigoje stebimas tankinimas ir važiuojama pirminio tankinimo mašina tol, kol keramzitas nesėda ir jo sluoksnyje nebelieka dėl mašinos apkrovos atsiradusio sėdimo. Kiti sluoksniai sutankinami tokiu pačiu būdu, ne didesniais kaip 60 cm storio sluoksniais.

Jei lengvojo užpildo konstrukcija daroma ant podirvio, kurį galima pažeisti taikant įprastą tankinimo būdą, tankinimas atliekamas storesniais sluoksniais: 60–100 cm. Tokiais atvejais projektuotojas pateikia atskiras tankinimo instrukcijas, atsižvelgdamas į objekto reikalavimus.

Galutinis tankinimas atliekamas ant keramzito sluoksnio pakloto, esančio apytiksliai 150–300 mm storio įprasto užpildo sluoksnio su vienu ar dviem ritininiais vibrovolais.

Tankinimo metu keramzito sluoksnis sutankinamas apie 10%, į tai būtina atsižvelgti įrengiant keramzito sluoksnį ir skaičiuojant medžiagos sąnaudas. Projekte visada pateikiamas sutankinto keramzito sluoksnio storis, todėl klojant nesutankinto keramzito sluoksnį atsižvelgiama į papildomą storį. Sutankinto keramzito paviršiuje atliekami kontroliniai matavimai turi užtikrinti keramzito sutankinimą objekte ir pagal matavimo vietos rezultatus reikia nustatyti pradinį nesutankinto sluoksnio storį.

Nuolydžiai iš keramzito pagrindo lengvojo užpildo

Lengvojo užpildo konstrukcija visada daroma tarp atraminių pylimų arba šlaitinio nuolydžio, kurie neleidžia medžiagai išbyrėti tankinant ir naudojant sankasą. Atraminio pylimo plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,0 m. Lengvojo užpildo nuolydis daromas santykiu 1 : 1,5 arba plokštesnis. Atraminiai pylimai įrengiami dar iki įrengiant pylimus iš keramzito ir sutankinami iki pylimo užpildo tankio. Darbų seka pateikta 1 brėžinyje.

leca

1 brėžinys. Atraminių pylimų ir keramzito sluoksnių įrengimo seka ir rekomenduojami nuolydžiai (LECA keramzitas infrastruktūros objektų statybose – Projektavimas ir statyba, 10/2016)

Keramzito sluoksnio kasimas

Lengvojo užpildo konstrukcijose iš keramzito galima atlikti techninių tinklų remonto ir rekonstrukcijos darbus nepažeidžiant viršutinio sluoksnio dideliame plote, jeigu keramzito sluoksnis įrengtas pagal instrukcijas ir tinkamai sutankintas. Tinkamai sutankinta ir drėgna keramzito konstrukcija net sausoje vietoje išlaiko savo formą nesutrupėjusi dėl keramzito granulių saveikos ir tarp jų esančios trinties bei kohezijos.

Tinkamai sutankinto keramzito kasamumas niekuo nesiskiria nuo grunto be kohezijos. Net ir žiemą iškastas keramzito sluoksnis problemų nekelia.

Atliekant kasimo darbus keramzitas iškasamas atskirai nuo likusios masės ir supilamas atskirai į krūvą arba tiesiai į didmaišius, kur jį galima laikinai laikyti tolesniam naudojimui. Taip į keramzitą nepatenka jokia kita medžiaga ir jį galima nesunkiai panaudoti pakartotinai.

Keramzito konstrukcijų kasamumas buvo išbandytas su bandomosiomis konstrukcijomis ir atlikus kasinėjimo darbus 2017 metų vasarą. Bandomųjų kasinėjimų rezultatai pateikiami ataskaitoje „Leca® LWA test structure report“. Ši instrukcija buvo parengta remiantis bandomaisiais kasinėjimais ir anksčiau atliktų objektų kasimo patirtimi.

Tyrimo metu nustatytas reikšmingas skirtumas tarp sutankintos ir nesutankintos konstrukcijos bei sauso ir natūralios vandens įgerties keramzito konstrukcijų kasamumo („Leca® LWA test structure report“, 2017).

Griovių šlaitai

Saugus lengvojo užpildo konstrukcijos griovio sienų nuolydis priklauso nuo sąlygų (pvz., griovio gylio, gruntinio vandens lygio, vandens srauto iš trūkusio vamzdžio ir pan.). Esant geroms sąlygoms, negiliuose grioviuose, kuriose atliekami tik mašininiai darbai, tinkamai sutankinti šlaitai iš keramzito sluoksnio vertikalūs gali išlikti trumpą laiką.

Pagal kasimo vadovą (RIL 263-2014), didžiausias saugus griovio šlaitų nuolydis yra santykiu 2 : 1, nuo kurio kiekvienu konkrečiu atveju galima nukrypti atlikus tikslius planavimo darbus. Esant gilesniems nei 2 m grioviams būtina parengti kasimo projekto planus, kuriuose kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į vietos sąlygas, tikrinamas didžiausias galimas kasimo gylis ir nuolydžiai. Kasimo darbai planuojami remiantis Europos standartu (Kasimo vadovas RIL 263-2014) arba nacionalinėmis gairėmis (RIL 121-2004 Pamatų statybos vadovas), priklausomai nuo objekto ir užsakovo. „InfraRYL 2017“ 16200:T1 lentelėje pateikiami orientaciniai nesutvirtinto trumpalaikio griovio nuolydžiai skirtingo tipo griovio gylių atžvilgiu.

Šlaito stabilumas priklauso ir nuo natūralių po keramzito sluoksniu esančio grunto savybių. Toliau esančioje lentelėje pateikti orientaciniai sauso griovio, iškasto keramzite skirtinguose dirvožemiuose, nuolydžiai. Kitais atvejais turi būti laikomasi kasimo instrukcijoje ir „InfraRYL 2017“ pateiktų nuolydžių arba konkrečių projektuotojų nurodymų.

Orientacinis sauso griovio nuolydis, iškasamas tinkamai sutankinto ir (arba) sutankėjusio keramzito sluoksnyje, kai pagrindas yra kohezinis arba nekohezinis

Pagrindas Kasimo gylis (m) Orientacinis nuolydis Eismo krūvio atstumas nuo griovio krašto
Kohezinis gruntas Su < 10 kPa ≤ 1,5 ≤ 1:1 ≥ 1,5 m
Kohezinis gruntas Su ≤ 20 kPa ≤ 2,1 ≤ 1:1 ≥ 1,5 m
Kohezinis gruntas Su ≤ 20 kPa ≤ 2,5 ≤ 1:1 ≥ 1,5 m
Nekohezinis gruntas  ≤ 1,8 ≤ 2:1 ≥ 1,5 m
Nekohezinis gruntas  ≤ 2,5 ≤ 1:1 ≥ 1,5 m

Lentelėje pateiktas kasimo gylis ir nuolydžiai apskaičiuoti vadovaujantis toliau pateiktomis prielaidomis:

  • Ilgas griovys (trumpesnių griovių vertės yra konkretesnės)
  • Įprastinė 10 kPa gatvės eismo apkrova ≥1,5 m nuo griovio krašto
  • Viršutinio sluoksnio storis 0,5–0,7 m, o po juo apie 1 m keramzito sluoksnis
  • Iškastas gruntas nėra dedamas šalia griovio
  • Darbas su 20 t mašina nuo griovio galo
  • Griovys nesiekia žemiau požeminio ir (arba) paviršinio vandens lygio ir nėra iškėlimo jėgos pavojaus
  • Griovio poveikio zonoje nėra poslinkiui jautrių konstrukcijų
  • Laikoma, kad keramzito šlyties jėga susidarys tik iš nekohezinio grunto

Keramzito sluoksnis tankėja, o jo granulės „užsiblokuoja“ didėjant cikliniam eismo apkrovimui ir drėgmės kiekiui, todėl naujai pakloto keramzito sluoksnio nuolydžiai gali būti mažesni, nei parodyta lentelėje.

Apkrova ant griovio krašto mažina šlaitų stabilumą. Kad neįgriūtų griovys, technika  turi stovėti toliau nuo griovio kraštų. Kasimo darbų saugumą užtikrina sutvirtinimai griovio gale.

Sutvirtinimai

Gilaus griovio kasimo darbus, atsižvelgiant į saugumo reikalavimus, reikia atlikti naudojant sutvirtinimus. Atraminius skydus galima naudoti iki maždaug 3 m gylio. Gilesni grioviai turi būti paremti, pavyzdžiui, atraminėmis sienelėmis. Mažas keramzito tūrinis tankis ir didelis nuolydžio kampas sumažina dirvožemio apkrovą ant sijų ar atraminių plokščių. Atliekant atramų skaičiavimus, paprastai reikia atsižvelgti į statybinių mašinų sukuriamą apkrovą.

Atraminių sienelių profiliai pereina per keramzito sluoksnį lengviau nei per įprastą žvyro sluoksnį. Sušalęs keramzitas lieka birus, jei konstrukcijoje aplink granules nėra užšalusio vandens ar grunto.

Kai naudojamos atramos, griovio nuolydį galima daryti santykiu 2:1 arba statesnį netoli galutinio iškasimo gylio; tada į griovį įstatomi skydai. Tarpas tarp griovio šlaitų ir skydų nedelsiant užpildomas tinkamu gruntu (žiemą – drenažo žvyru) arba keramzitu, jei sluoksnyje planuojama naudoti keramzitą.

Susisiekite

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pardavimų vadovas Baltijos šalyse

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Gamybos vadovas Baltia

Please register your details first

Areas of interest